SORUMLULUK SİGORTALARI

Mesleki Sorumluluk 

Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Tehlikeli

Atık

Sigortası

İşveren Sorumluluk 

Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası

3.Şahıs Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası

Ürün

Sorumluluk Sigortası

Asansör Sorumluluk Sigortası

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası nedir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası, ürün üzerindeki kusurlar yüzünden üçüncü kişilerin bedeni veya maddi şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi taşıması halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayan sigorta türüdür.
Ürün Geri Çağırma Sigortası teminatları nelerdir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası;

*Dağıtım teşkilatına ve gerekiyorsa kamuoyuna bilgi verme masrafları

*Geri çağırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin sınıflandırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin ara depolama masrafları

*Yerine koyma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin parça değiştirme ve onarma masrafları

*Geri çağrılan ürünleri belirlenecek toplama noktalarına iade etme masrafları

*Ürünün yok edilme masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.
Ürün Geri Çağırma Sigortası neden önemlidir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası; sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan veya oluşabilecek maddi ve bedensel zararlar sonucunda ürünün piyasadan geri toplanması esnasında oluşacak masraflar karşısında sizlere teminat sağlar.

 

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?


İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
İşveren Sorumluluk Sigortasının ek teminatları nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Manevi tazminat taleplerini

*Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Meslek hastalıklar sonucunda meydana gelecek tazminat taleplerini

*İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazalarını dilerse sigortalı ek prim karşılığında teminat altına alabilir.
İşveren Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*Kasıtlı olarak düşürülme

*Bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri

*Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar

*Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar teminat dışı bırakılmıştır.
İşveren Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Çalışma yaşamı içerisinde ciddi riskler karşımıza çıkıyor. İşveren Sorumluluk Sigortası da iş hayatında işverene çalışanlarının çalışma yükümlülüklerini yerine getirirken uğrayacağı zararlara karşı poliçe limitleri dahilinde güvence sağlıyor.

 

3.Şahıs Sorumluluk Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası nedir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası, ürün üzerindeki kusurlar yüzünden üçüncü kişilerin bedeni veya maddi şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi taşıması halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayan sigorta türüdür.
Ürün Geri Çağırma Sigortası teminatları nelerdir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası;

*Dağıtım teşkilatına ve gerekiyorsa kamuoyuna bilgi verme masrafları

*Geri çağırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin sınıflandırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin ara depolama masrafları

*Yerine koyma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin parça değiştirme ve onarma masrafları

*Geri çağrılan ürünleri belirlenecek toplama noktalarına iade etme masrafları

*Ürünün yok edilme masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.
Ürün Geri Çağırma Sigortası neden önemlidir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası; sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan veya oluşabilecek maddi ve bedensel zararlar sonucunda ürünün piyasadan geri toplanması esnasında oluşacak masraflar karşısında sizlere teminat sağlar.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, işletme olarak üretilen, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi sırasında üçüncü şahıslara veya mallarına verilebilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigorta türüdür.
Ürün Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


Ürün Sorumluluk Sigortası;

*Ürün hatalarından dolayı oluşabilecek üçüncü şahıs maddi ve manevi zararlarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Sigortalının piyasadaki itibarının zedelenmesini önlemek adına kriz yönetimine destek olur.
Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında;

*Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar

*Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler

*İş durması, kar kaybı vb. zararlar

*Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,

* Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar

*Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar teminat dışı bırakılmıştır.
Ürün Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar karşısında güvence altında olmasını sağlar.

 

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası nedir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası, ürün üzerindeki kusurlar yüzünden üçüncü kişilerin bedeni veya maddi şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi taşıması halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayan sigorta türüdür.
Ürün Geri Çağırma Sigortası teminatları nelerdir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası;

*Dağıtım teşkilatına ve gerekiyorsa kamuoyuna bilgi verme masrafları

*Geri çağırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin sınıflandırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin ara depolama masrafları

*Yerine koyma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin parça değiştirme ve onarma masrafları

*Geri çağrılan ürünleri belirlenecek toplama noktalarına iade etme masrafları

*Ürünün yok edilme masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.
Ürün Geri Çağırma Sigortası neden önemlidir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası; sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan veya oluşabilecek maddi ve bedensel zararlar sonucunda ürünün piyasadan geri toplanması esnasında oluşacak masraflar karşısında sizlere teminat sağlar.

 

Yönetici Sorumluluk Sigortası

 

Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası

Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası nedir?


Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası; mesleki faaliyetleri nedeniyle tehlikeli atık maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortasına konu olan atıklar nelerdir?


*Petrol ve petrol ürünleri,

* Mühimmat ve patlayıcı maddeler,

* Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar,

* Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri),

* Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları),

* Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit,

* Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası, üçüncü şahıslara verilecek;

*Ölüm

*Daimi Sakatlık

*Sağlık giderleri

*Maddi zararları teminat altına alır.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlar Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınır.

Sorumlular kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasında;

* Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri,

* Manevi tazminata ilişkin talepler,

* Sigortalının kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar,

* Sigortalıya vekâlet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar,

* Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar

* Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Teminat kapsamı dışında bulunmaktadır.

 

Asansör Sorumluluk Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası nedir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası, ürün üzerindeki kusurlar yüzünden üçüncü kişilerin bedeni veya maddi şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi taşıması halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayan sigorta türüdür.
Ürün Geri Çağırma Sigortası teminatları nelerdir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası;

*Dağıtım teşkilatına ve gerekiyorsa kamuoyuna bilgi verme masrafları

*Geri çağırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin sınıflandırma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin ara depolama masrafları

*Yerine koyma masrafları

*Geri çağrılan ürünlerin parça değiştirme ve onarma masrafları

*Geri çağrılan ürünleri belirlenecek toplama noktalarına iade etme masrafları

*Ürünün yok edilme masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.
Ürün Geri Çağırma Sigortası neden önemlidir?


Ürün Geri Çağırma Sigortası; sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan veya oluşabilecek maddi ve bedensel zararlar sonucunda ürünün piyasadan geri toplanması esnasında oluşacak masraflar karşısında sizlere teminat sağlar.

 

Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası nedir?


Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası; mesleki faaliyetleri nedeniyle tehlikeli atık maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortasına konu olan atıklar nelerdir?


*Petrol ve petrol ürünleri,

* Mühimmat ve patlayıcı maddeler,

* Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar,

* Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri),

* Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları),

* Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit,

* Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası, üçüncü şahıslara verilecek;

*Ölüm

*Daimi Sakatlık

*Sağlık giderleri

*Maddi zararları teminat altına alır.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlar Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınır.

Sorumlular kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasında;

* Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri,

* Manevi tazminata ilişkin talepler,

* Sigortalının kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar,

* Sigortalıya vekâlet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar,

* Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar

* Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Teminat kapsamı dışında bulunmaktadır.

ŞİMDİ SİGORTALA

Bilgilerinizi girin, tekliflerinizi sigorta danışmanlarımız ile değerlendirin, poliçenizi en hızlı şekilde alın. 

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Alın!

Konut ve Eşya Sigortası Teklifi Alın!

Ofis, Dükkan, Eczane

İşyeri Sigortası Teklifi Alın!

Trafik ve Kasko Sigortası Teklifi Alın!

Zorunlu Deprem Sigortası

Dask Teklifi Alın!

Sigorta Hayatın Heryerinde

Sigorta Teklifi Alın!

SORULARINIZ MI VAR ?

SİZ BİZİ ARAYIN

Tıklamanız yeterli, bir arama uzağınızdayız.

Businesswoman on Phone

BİZ SİZİ ARAYALIM

Sigorta danışmanınız sizi mesai saatleri içerisinde arayacak.