SORUMLULUK SİGORTALARI

Mesleki Sorumluluk 

Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Tehlikeli

Atık

Sigortası

İşveren Sorumluluk 

Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası

3.Şahıs Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası

Ürün

Sorumluluk Sigortası

Asansör Sorumluluk Sigortası

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, işletme olarak üretilen, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi sırasında üçüncü şahıslara veya mallarına verilebilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigorta türüdür.
Ürün Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


Ürün Sorumluluk Sigortası;

*Ürün hatalarından dolayı oluşabilecek üçüncü şahıs maddi ve manevi zararlarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Sigortalının piyasadaki itibarının zedelenmesini önlemek adına kriz yönetimine destek olur.
Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında;

*Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar

*Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler

*İş durması, kar kaybı vb. zararlar

*Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,

* Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar

*Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar teminat dışı bırakılmıştır.
Ürün Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar karşısında güvence altında olmasını sağlar.

 

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?


İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
İşveren Sorumluluk Sigortasının ek teminatları nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Manevi tazminat taleplerini

*Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Meslek hastalıklar sonucunda meydana gelecek tazminat taleplerini

*İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazalarını dilerse sigortalı ek prim karşılığında teminat altına alabilir.
İşveren Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*Kasıtlı olarak düşürülme

*Bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri

*Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar

*Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar teminat dışı bırakılmıştır.
İşveren Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Çalışma yaşamı içerisinde ciddi riskler karşımıza çıkıyor. İşveren Sorumluluk Sigortası da iş hayatında işverene çalışanlarının çalışma yükümlülüklerini yerine getirirken uğrayacağı zararlara karşı poliçe limitleri dahilinde güvence sağlıyor.

 

3.Şahıs Sorumluluk Sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası nedir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası, gerçek veya tüzel kişilerin, kendilerinin ya da çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ile;

*3. Şahısların yaralanması, sağlıklarının bozulması, ölmesi

*3. Şahısların mallarında meydana gelebilecek zararlar karşısında talep edecekleri tazminatlar

*İşletme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında 3. şahıslarda meydana gelebilecek zararlar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmıştır.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortasında, 3. şahıslara kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


3.Şahıs Sorumluluk Sigortası bir diğer adıyla 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası, üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri karşısında sizleri güvence altına alır.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, işletme olarak üretilen, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi sırasında üçüncü şahıslara veya mallarına verilebilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigorta türüdür.
Ürün Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


Ürün Sorumluluk Sigortası;

*Ürün hatalarından dolayı oluşabilecek üçüncü şahıs maddi ve manevi zararlarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Sigortalının piyasadaki itibarının zedelenmesini önlemek adına kriz yönetimine destek olur.
Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında;

*Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar

*Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler

*İş durması, kar kaybı vb. zararlar

*Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,

* Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar

*Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar teminat dışı bırakılmıştır.
Ürün Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar karşısında güvence altında olmasını sağlar.

 

Ürün Geri Çağırma Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?


İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
İşveren Sorumluluk Sigortasının ek teminatları nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Manevi tazminat taleplerini

*Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Meslek hastalıklar sonucunda meydana gelecek tazminat taleplerini

*İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazalarını dilerse sigortalı ek prim karşılığında teminat altına alabilir.
İşveren Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*Kasıtlı olarak düşürülme

*Bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri

*Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar

*Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar teminat dışı bırakılmıştır.
İşveren Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Çalışma yaşamı içerisinde ciddi riskler karşımıza çıkıyor. İşveren Sorumluluk Sigortası da iş hayatında işverene çalışanlarının çalışma yükümlülüklerini yerine getirirken uğrayacağı zararlara karşı poliçe limitleri dahilinde güvence sağlıyor.

 

Yönetici Sorumluluk Sigortası

 

Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?


İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
İşveren Sorumluluk Sigortasının ek teminatları nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Manevi tazminat taleplerini

*Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Meslek hastalıklar sonucunda meydana gelecek tazminat taleplerini

*İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazalarını dilerse sigortalı ek prim karşılığında teminat altına alabilir.
İşveren Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*Kasıtlı olarak düşürülme

*Bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri

*Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar

*Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar teminat dışı bırakılmıştır.
İşveren Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Çalışma yaşamı içerisinde ciddi riskler karşımıza çıkıyor. İşveren Sorumluluk Sigortası da iş hayatında işverene çalışanlarının çalışma yükümlülüklerini yerine getirirken uğrayacağı zararlara karşı poliçe limitleri dahilinde güvence sağlıyor.

 

Asansör Sorumluluk Sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası nedir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası, gerçek veya tüzel kişilerin, kendilerinin ya da çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ile;

*3. Şahısların yaralanması, sağlıklarının bozulması, ölmesi

*3. Şahısların mallarında meydana gelebilecek zararlar karşısında talep edecekleri tazminatlar

*İşletme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında 3. şahıslarda meydana gelebilecek zararlar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmıştır.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortasında, 3. şahıslara kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


3.Şahıs Sorumluluk Sigortası bir diğer adıyla 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası, üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri karşısında sizleri güvence altına alır.

 

Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?


İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
İşveren Sorumluluk Sigortasının ek teminatları nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Manevi tazminat taleplerini

*Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelebilecek iş kazalarını

*Meslek hastalıklar sonucunda meydana gelecek tazminat taleplerini

*İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazalarını dilerse sigortalı ek prim karşılığında teminat altına alabilir.
İşveren Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


İşveren Sorumluluk Sigortasında;

*Kasıtlı olarak düşürülme

*Bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri

*Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar

*Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar teminat dışı bırakılmıştır.
İşveren Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Çalışma yaşamı içerisinde ciddi riskler karşımıza çıkıyor. İşveren Sorumluluk Sigortası da iş hayatında işverene çalışanlarının çalışma yükümlülüklerini yerine getirirken uğrayacağı zararlara karşı poliçe limitleri dahilinde güvence sağlıyor.

ŞİMDİ SİGORTALA

Bilgilerinizi girin, tekliflerinizi sigorta danışmanlarımız ile değerlendirin, poliçenizi en hızlı şekilde alın. 

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Alın!

Konut ve Eşya Sigortası Teklifi Alın!

Ofis, Dükkan, Eczane

İşyeri Sigortası Teklifi Alın!

Trafik ve Kasko Sigortası Teklifi Alın!

Zorunlu Deprem Sigortası

Dask Teklifi Alın!

Sigorta Hayatın Heryerinde

Sigorta Teklifi Alın!

SORULARINIZ MI VAR ?

SİZ BİZİ ARAYIN

Tıklamanız yeterli, bir arama uzağınızdayız.

Businesswoman on Phone

BİZ SİZİ ARAYALIM

Sigorta danışmanınız sizi mesai saatleri içerisinde arayacak.