TIBBİ KÖTÜ UYGULAMALAR

Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası nedir?


Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası; serbest, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktor, diş doktorları, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyeti ifa ederken; sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine karşı, kamu otoritesi tarafından düzenletilmesi zorunlu olan sorumluluk sigortasıdır.
Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortasının teminatları nelerdir?


Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası;

*Hastaya verilebilecek maddi ve manevi zararları

*Yargılama giderlerini (Dava sonucuna göre yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri) poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.
Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası;

* Sigortalının, poliçe kapsamında yer alan mesleki faaliyetleri dışındaki eylemlerinden kaynaklanan tazminat talepleri

* İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, poliçe kapsamındaki kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri

* İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar

* İlgili mevzuatla belirlenen çerçevede tıbbi mesleki faaliyet gereği yapılanlar hariç her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.
Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası ne için kullanılır?


Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası olarak da bilinir. Doktorların ve diş hekimlerinin yanlış tedavi uygulamaları veya tıbbi hata yapmaları nedeni ile oluşacak zararlar sonucu hekimlere yöneltilecek tazminat taleplerine teminat sağlar.