City Workers Sewerage
TEHLİKELİ ATIK SORUMLULUK

Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası nedir?


Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası; mesleki faaliyetleri nedeniyle tehlikeli atık maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortasına konu olan atıklar nelerdir?


*Petrol ve petrol ürünleri,

* Mühimmat ve patlayıcı maddeler,

* Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar,

* Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri),

* Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları),

* Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit,

* Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası, üçüncü şahıslara verilecek;

*Ölüm

*Daimi Sakatlık

*Sağlık giderleri

*Maddi zararları teminat altına alır.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlar Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınır.

Sorumlular kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar.
Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasında;

* Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri,

* Manevi tazminata ilişkin talepler,

* Sigortalının kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar,

* Sigortalıya vekâlet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar,

* Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar

* Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Teminat kapsamı dışında bulunmaktadır.