Workers Wearing Helmets and Jackets
EMNİYETİ SUİSTİMAL

Emniyeti Suistimal Sigortası nedir?


Emniyeti Suistimal Sigortası, sigortalıya bir iş akdi ile bağlı olan kişi veya kişilerin sigortalıya ait para, kıymetli evrak veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları olumsuz durumlar neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı tazmin eden sigorta türüdür.
Emniyeti Suistimal Sigortasında hasar anında gereken evraklar nelerdir?


Emniyeti Suistimal Sigortası kapsamında yer alan herhangi bir olay vuku bulduğunda aşağıdaki evrakların teslimi istenmektedir;

*Olaya ilişkin tutanak, zabıt vb. belgeler,

*Sigortalının talep yazısı,

*Zarar miktarının tespitine yönelik döküman, bilgi ve belgeler, eksper raporu veya mahkeme bilirkişi raporu,
Emniyeti Suistimal Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


Emniyeti Suistimal Sigortasında;

*Envanter açıkları,

*Savaş, istila, halk hareketleri, askeri hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten oluşan zararlar,

*Hırsızların neden olacağı yangın, infilak ve dahili su hasarları

*Sigortalıyla birlikte yaşayan veya oturan kimseler tarafından yapılan hırsızlık ve tahribat,

*Kamu otoritesi tarafından sigortalanan şeyler üzerinde yapılacak tasarruflardan yararlanılarak yapılacak hırsızlık, yağma

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan meydana gelen iyonlayıcı radyasyon veya radyo-aktif bulaşma ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden yararlanılarak yapılan, hırsızlık, yağma ve tahribat teminat kapsamı dışındadır.
Emniyeti Suistimal Sigortası neden önemlidir?


İşveren ve çalışanlar arasında kurulan güven ortamının işteki başarıyı ne kadar etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Fakat her şeye rağmen işyerinde meydana gelebilecek bir suistimal olayı ise beklenmedik maddi zararlara neden olabilir. Böyle Bir durum ile karşı karşıya kalındığında Emniyeti Suistimal Sigortası devreye girer.